(Langai Lang Na) Wunpawng Amyu Sha Lam Masan Bawngban Hpawng galaw ngut

Shawnglam Mung Masa Jasat Hpung (SMJH) kawn woi awn galaw ai (Langai Lang Na) Wunpawng Amyu Sha Lam Masan Bawngban Hpawng hpe November 6-8 laman Laiza Muklum kaw galaw la lu sai lam chye lu ai.

Ndai zuphpawng hta masat da ya ai gabaw ni rai nga ai Wunpawng Amyu Sha Ni Myit Mada Ai Mung Masa, Hpyen Dap Hte Shim Lam, Sut Masa, Shinggyin Wuhpung Wuhpawng Masa, Htunghking Masa ni hte seng ai sumtang laika ni hpe madung gahkyin ningmu la ai zuphpawng re hpe chye lu ai.

(Langai lang na) Wunpawng Amyu Sha Shawnglam Mung Masa Lam Masan Bawngban Hpawng hta Wunpawng Mungdan kata nga ai wuhpung wuhpawng shagu hte mai gan kaw du nga ai Wunpawng amyu sha ni yawng marai (338) sa du shanglawm bawngban ai re.

Zuphpawng hta tang shawn da ai sumtang ni hpe bai galaw sa wa na (lahkawng lang na) Wunpawng amyu sha lam masan bawngban hpawng hta dawdan sa wa na re hpe chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *