Masat yan (7) Nusing Diploma jawng yu

KIO Asuya, Ginjaw Hkamja Dap kaw na hpaw da ai Masat yan (7) Nursing Diploma jawng yu hpawng hpe November (11) ya shani Laiza Muklum, Wunjat  Gawk Nu kaw galaw ai lam chye lu ai.

Jawng yu hpawng lamang hta saw shaga da ai Salang ni, Magam Da Makan Dap shagu na magam gun Salang ni, Jawngma ni a Kanu Kawa Jinghku ni hte magam gun ni yawng (180) jan sa du shanglawm ai.

Masat yan (7) Nursing Diploma jawng yu ai jawng ma yawng marai (47) re.

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Ginjaw Hkamja Dap kawn woi awn ai hte lai wa sai 2004 ning hta Masat yan (1) Tsi jawng hpe hpaw hpang wa ai re. Ya dai ni Masat yan (7) du hkra rai yang magam gun yawng marai (542) hpe lu shalat dat sai re hpe Hkamja Dap kawn chye lu ai.

Masat yan (8) hpe du wa na Masat (14) ya shani kaw na bai hpaw sa wa na re hte grau nna madang tsaw ai hku sharin shalat sa wa  re lam Tsi Jawng Up Dukaba Lahpai Len Hai tsun ai kaw na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *