Jasam hka hku hte Nam Byu mare lapran kaw gasat gala majan byin

Hugawng ginra, Jasam hka hku hte Nam Byu mare lapran kaw November (28) jahpawt hkying (6:00)Am daram kaw na Dap mying nchye ai Myen hpyen hpung ni hte KIA hpyen hpung ni gasat gala byin ai lam shawnglam shi sawk ni shana wa ai kaw na chye lu ai.

Gasat gala majan byin wa ai gaw dai ginra de Myen Hpyen Dap ni laknak kaba gap bang ai kaw na byin wa ai re lam chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *