KIA Masat (2) Dap Ba hte Masat (3) Dap Ba ginra kata gasat gala majan byin

KIA Masat (2) Dap Ba, Masat (14) Dap Dung ginra, Oi Law mayan de shamu shamawt hkawm ai Myen hpyen hpung ni hte KIA hpyen hpung ni January (3) ya shani hkying (10:50)Am daram hta ang katut gasat gala byin ai re, gasat gala byin ai shara ni de Mung Hkawm mare hte N-ga Ga mare kaw du nga ai Myen hpyen hpung ni laknak kaba ni hte gap bun ai lam shawng lam shi sawk ni shana wa ai kaw na chye lu ai.

January (2) ya jahpawt manap hkying (3:00)Am daram hta Nam Kai makau, Ma U Pin mahkrai kaw du nga ai Myen Hpyen Dap Hk.L.Y (252, 256) Dap hte Nam Ya P.T.Ts ni Nam Ya Hka kau de laknak kaba gap sharu bun ai majaw Ma U Pin mare na Salang Tangbau Yaw Htung laknak kaba si hkra nna asak si sum mat ai lam ginra shi sawk ni shana wa ai.

KIA Masat (3) Dap Ba, Masat (27) Dap Dung ginra Loi Jau Bum Muk Wa makau hku shamu shamawt lung wa ai Myen hpyen hpung ni hpe January (2) ya shana daw hkying (5:00)Pm daram hta KIA hpyen hpung ni hkap shingla gasat dat ai kawn gasat gala byin ai lam na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *