Sumpyi Yang hte Nsai Yang Lapran kaw gasat gala majan byin

KIA Masat (1) Dap Ba, Masat (7) Dap Dung ginra, Sumpra Bum kaw nna Putao de hpyen n-gun, laknak n-gun jat lung wa ai Myen hpyen hpung ni hpe March (10) ya shani hkying (1:00)Pm daram hta Sumpyi Yang hte Nsai Yang lapran Lahkawng  Hkrum Hka kaw KIA hpyen hpung ni hkap shing la gasat dat ai majaw gasat gala majan byin ai lam shawnglam shi sawk ni shana wa ai kaw na chye lu ai. Shana daw hkying (3:00)Pm daram hta Sumpyi Yang kaw nna matut lai lung wa Myen hpyen mawdaw hpung ni hte Pat Hka kaw numdaw kalang bai gasat gala majan byin ai lam chye lu ai.

KIA Masat (2) Dap Ba, Masat (14) Dap Dung ginra, KIA hpyen hpung ni shara la nga ai Nam Mana Mahkrai maga de March (10) ya shani hkying (11:20)Am aten daram hta Myen hpyen hpung ni n-gun kaba hte htu shadut htim gasat lung wa ai majaw laja lana gasat gala majan byin ai lam na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *