Myen Hpyen Dap ni Mung shawa ni a Jakli hpe rim zing la

Hugawng Ginwang, Seng Tawng Hkauna  lawu jakli daru kaw nga ai Myen hpyen hpung ni gaw  March (8) ya shani, Awng Lawt mare na Sara Nhkai La Ja a jakli hte Dainai na Salang Ayen Man a jakli hpe rim kau ya ai lam na chye lu ai. Myen hpyen hpung ni rim da ai jakli (2) hpe March (11) ya shani jakbaw ni hpe zing la kau nhtawm Hkali Gaman (1) hpe gumhpraw lap Kyats (50,000) hpra hpyi la nna bai dat ya ai lam dai ginra na buga masha langai shana wa ai.

Hpakant Ginwang , Lai Nawng Hka kaw gau sha nga ai Mung shawa ni a jakli ni hpe mung March (10) ya shani Ka-maing Byuhar Hmu a matsun hte jakli ni hpe shaga mahkawng la ai lam galaw lai wa sai re. March (11) ya shani du hkra rai yang Lai Nawang Hka mahkrai kaw jakli (12) mahkawng tawn sai rai nna Myen hpyen hpung ni kawn hpa majaw Mung shawa ni a jakli hpe shaga mahkawng ai hpe naw matut sagawn nga ai lam buga shi sawk ni shana wa ai.

Myen hpyen Dap ni kawn Dainai Hka mayan kaw jakli ni hpe rim shatsang ai majaw Awng Lawt mare na Mung mare masha ni hkawm sa hkawm wa yakhkak  hkrum nga ai hte n-gu malu masha hte gun rai manu ni mung grai rawt tsaw nga ai re.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *