Myen Hpyen Dap ni KIA Masat (2) Dap Ba ginra de hpyen n-gun jat nga dingyang

KIA Masat (2) Dap Ba ginra de lai wa sai April (11) ya shani kaw nna Myen Hpyen Dap ni hpyen n-gun kaba hte bai htu shadut htim gasat wa ai majaw gasat poi matut manoi byin nga ai re. April (14) ya shani hta Myen Hpyen Dap ni kawn hpyen n-gun kaba hte hpyen man (3) hku nna Awng Lawt mare maga de htu shadut lung wa nga ai hte Helicopter ni hte mung Danai maga de hpyen n-gun htaw lahka jat la nga dingyang re hpe shawng lam shi sawk ni shana wa kaw na chye lu ai.

Myen hpyen hpung ni htu shadut lung wa ai majaw April (13) ya shana yup tung kaw nna Danai, Awng Lawt makau grup yin shara shagu ngu na daram hta sinat mahku naw ngoi nga ai rai nna KIA Masat (6) Dap Dung, Masat (11) Dap Dung, Masat (14) Dap Dung ginra ni kaw mung gasat poi matut manoi byin nga ai lam na chye lu ai.

KIA Masat (14) Dap Dung ginra, Ting Kawk mare hte Nam Hpyet mare lapran Yusana Company Rung kaw du nga ai Myen Hpyen Dap Hk.L.Y (297), Hk.M.Y (281) hte P.T.Ts pawnghpawm hpyen hpung ni hpe April (13) ya jahpawt manap hkying (5:00)Am aten daram hta KIA hpyen hpung ni shingla gasat dat ai kawn gasat gala byin ai lam nga ai.

KIA Masat (11) Dap Dung ginra Lidu Lam, Tingrat Hka Mazup, Sama Lam she hku htu shadut lung wa ai Myen hpyen hpung ni hpe mung April (13) ya shani KIA Hpyen Hpung ni hkap shingla gasat dat ai kawn gasat gala byin ai lam na chye lu ai.

KIA Masat (2) Dap Ba ginra de April (11) ya shani kaw nna Myen Hpyen Hpung ni laja lana htu shadut htim gasat lung wa ai majaw Danai Awng Lawt mayan mare kahtawng na Mung shawa (2,000) daram gaw tinang mare buga kaw nna hprawng koi yen hkawm ra mat ai re. KIA Masat (6) Dap Dung ginra Lai Nawng Hku maga de mung Myen hpyen ni laja lana htu shadut htim gasat wa ai majaw Mung mare masha ni nam hkan hprawng  koi yen ra mat ai re. April (13) ya shani hta gaw Mung shawa marai (200) grup yin hprawng pru wa ai hpe Nam Gawn Pau Wa kaw Myen Hpyen Hpung ni hte P.T.Ts ni hkap jahkring da nna langai hpang langai san jep sumla dem lam ni galaw ai rai nna kadai hpe mung n-dat ya shi ai lam buga masha langai shana wa ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *