Myen Hpyen Dap kawn Namati mare masha lahkawng hpe KIA hte matut mahkai ai ngu rim woi mat

Myen Hpyen Dap kawn Hkauna sa ai Namati mare masha lahkawng hpe KIA hte matut mahkai ai masha re ngu nna May (11) ya shani rim woi mat ai rai nna ya aten du hkra dat ya ai lam nnga shi ai hpe na chye lu ai.

Salang Nhkum Brang Li hte Salang Hkang La yan gaw hkauna sa ai kaw phone shang wa nna shaga nga ai hpe Myen Hpyen Dap kawn KIA hte matut mahkai ai re ngu nna rim woi mat ai re, shan yan hpe gaw hkauna pa kaw na manang wa set ai re lam buga masha langai tsun shana wa ai.

Lai wa sai May praw hta mung hkauna sa ai mare masha marai (10) hpe Myen Hpyen Dap ni rim jahkring da nna shana jan du yang she Namati mare de bai wa shangun ai lam nga lai wa sai re.

Namati mare na mung shawa htinggaw (200) jan ram gaw Asuya kawn hkauna galaw sha na matu tara shang ahkang lu da nna Dum Lam hte Nam Hkam pa kaw Masat (201/202) ngu masat da ya ai shara kaw galaw lu galaw sha nga ai raitim May shata praw kaw nna Myen Hpyen Dap ni sinat kaba gap bang ai majaw Nga gawt sa mung nmai, hkauna galaw mung nmai mat ai lam buga masha ni shana wa ai.

Myen Hpyen Dap ni hkauna pa hkan lakna kaba gap bang, hkauna de sa ai masha ni hpe ntsen nhten ai masha zawn wa sin yu ai majaw hkrit tsang ai hte Hkauna kaw mam loi li nga ai hpe wa sin la na matu mung nmai mat, gin htawng mam ni wa dan la na mung nmai, Yinam shang sai majaw hkauna galaw sha ten gaw du wa rai nna galaw lu galaw sha yak hkak nga ai lam buga masha ni tsun ai.

Myen Hpyen dap kawn ya na zawn Namati mare masha lahkawng hpe mara kata rim woi mat ai lam hte Hkauna pa hkan laknak kaba ni hkrup mara gap bang ya ai majaw mare masha ni galaw lu galaw sha yak hkak nga ai lam hte seng nna Namati buga masha ni kawn seng ang ai Myen asuya hpang de laika bang na matu hkyen lajang nga ai lam hpe na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *