KIA Masat (1) hte Masat (2) Dap Ba ginra kata gasat gala majan byin

KIA Masat (1) Dap Ba, Masat (4) Dap Dung ginra, Hpaw Lam Hpya mare baw Udang Tu Kawng mayan hku shamu shamat shang wa ai Myen hpyen hpung ni hpe May (16) ya shani hkying (10:00)Am daram hta KIA hpyen hpung ni sa htim gasat ai kawn gasat gala laja lana byin ai rai nna May (16) ya shani gaw shani tup ngu na daram KIA Masat (4) ginra de htu shadut lung wa ai Myen hpyen hpung ni hte KIA hpyen hpung gasat gala majan byin ai re hpe shawnglam shi sawk ni shana wa ai.

KIA Masat (2) Dap Ba, Masat (20) Dap Dung ginra, Gaw Lun mare Hkauna Pa lapran kaw shamu shamawt hkawm nga ai Myen hpyen hpung ni hpe May (16) ya shani hkying (3:00)Pm daram hta KIA hpyen hpung ni shingla gasat dat ai kawn gasat gala majan byin ai lam nga ai.

KIA Masat (11) Dap Dung ginra Seng Da Post de mung May (16) ya shani hkying (3:30)Pm daram hta Myen hpyen jet nbungli (2) hte bawm (4) lang wa jahkrat bun ai lam na chye lu ai.

KIA Masat (4) Dap Ba, Masat (9) Dap Dung ginra Daknai kaw Dap jung nga ai Myen hpyen hpung ni hte KIA hpyen hpung ni May (17) ya jahpawt manap hkying (4:30) kaw nna hkying (6:10)Am laman laja lana gasat gala byin ai lam na chye lu ai.

May (16) ya shana daw hkying (4:30)Pm daram hta mung KIA Masat (9) Dap Dung ginra Hpau Daw hte Lun Jin lapran shamu shamawt nga ai Myen Hpyen Dap Dap Nu (11) hte (55) na hpyen hpung ni hpe KIA hpyen hpung ni shingla gasat dat ai kawn gasat poi byin ai rai nna hkying (5:30)Pm daram hta Htanhpa Bum hte Huhpyet lapran Shatwi hkyet kaw Myen Hpyen Dap Dap Nu (11, 55) na hpyen hpung ni hte KIA hpyen hpung ni numdaw kalang bai gasat gala byin ai re hpe na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *