Dabu Bum Hpyen Yen Dabang Na Mungshawa Ni Hkawm Sa Hkawm Wa Yakhkak Nga

Masat Shadaw (6) Dabu bum hte makau grupyin ginra ni hta Marang htu ai laban bat masum daram du nga sai re majaw Dabu Bum hpyen koi yen dabang a pru shang lam ni hta sharut ga gyi pat nna, hkawm sa hkawm wa grai yakhkak nga ai lam na chye lu ai.

Dabu Bum hpyen koi yen dabang kaw na pru shang Bum lam 4 nga ai raitm ya aten gara lam mung ga gyi pat da nna hkawm sa hkawm wa yakhkak nga ai lam na chye lu ai.

“Daihpawt mawdaw hte Laiza de machyi masha wa sa ai lam kaw ga gyi pat taw ai majaw Camp de bai nhtang wa nna miwa hkran maga lam hku Jina du hkra Cycle hte machyi masha hpe madi manyak rai htaw la nna ya laiza de yu wa nga ga ai” nga nna Machyi masha wa sa ai kaw lawm ai Dabu Bum Camp Lithkam Salangkaba Luksing Sau Bawm tsun ai kaw na chye lu ai.

Dabu Bum hte makau grupyin shara ni hta du hkra ladaw Lanam ta hte Nshung ta sha nga ai rai nna, Lanam ta hta marang htu sawng nna nshung ta hta gaw hkyen hkrai grau hkrat ai  shara re hpe mung chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *