Namti Lambraw Yang na hpyen koi yen mung shawa ni kan machyi ana byin hkrum

Lambraw Yang KBC hpung wang kaw hpyen koi yen nga ai hpyen yen mung shawa ni July (10) ya shani kaw nna Kan hkaw, Kan Machyi ana byin hkrum nga ai lam Dabang Komiti ni shana wa ai kaw chye lu ai.

Kan Machyi ai majaw jawngma nkau gaw jawng de ahkang hpyi ra ai madang du nga ai rai nna July (11) ya shani du hkra rai yang kan hkaw, Kan machyi ai masha marai (50) daram du nga ai lam Dabang Lithkam tsun ai.

Kan machyi ana byin hkrum ai ni gaw asak pang hkum byin hkrum hkra nga ai rai nna ya aten machyi masha ni hpe dabang kata tsi jaw gawn lajang nga dingyang re ai lam chye lu ai.

Dabang shawa ni gaw shatdi langai kaw sha lusha jawm shadu sha ma ai rai nna ya na zawn byin ai gaw n-san ai lusha sha shut ai majaw byin hkrum na masa nga ai lam maram da ai.

Namti mare Myo Oo RC Camp hte Kan La AG Camp ni kaw mung marang sawng ai  majaw madi manyap rai nna lu hka nsan ai lam byin hkrum nga ai re hpe mung chye lu ga ai.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *