KIA hte Myen Hpyen Dap ni gasat gala majan byin

KIA Masat (6) Dap Ba, Masat (9) Dap Dung ginra Nam Um kaw nna shamu shamawt lung wa ai Myen Hpyen Dap Dap Nu (11) kata na Myen hpyenla htaw da ai mawdaw (3) hpung ni hpe July (31) ya jahpawt hkying (8:00)Am aten daram hta Dima lahta Banglung Pa mayan kaw KIA hpyen hpung ni hkap shingla gasat dat ai kawn gasat gala majan byin nna Myen hpyen mawdaw langai dai shara kaw hten nna hkring mat ai lam shawnglam shi sawk ni shana wa ai kaw na chye lu ai.

KIA Masat (3) Dap Ba, Masat (27) Dap Dung ginra, Gawk Ngu Yang kaw du nga ai Myen Hpyen Dap Dap Nu (88) kata na Hpyen Hpung ni July (30) ya jahpawt manap hkying (1:00)Am aten daram hta Maw Swi, Chyam Ka mare mayan hku shamu shamawt hkawm nhtawm Maw Swi mare na Mung masha Salang Hkahtung Gam hpe lam madun na matu rim woi mat wa ai lam nga ai. Dai Myen hpyen hpung ni gaw Man Dat mare maga de matut shamu shamawt hkawm mat wa ai lam na lu ai raitim Salang Hkahtung Gam hpe dat ya ai lam nnga shi ai majaw dum nta masha ni grai myit tsang nga ma ai lam buga masha ni shana wa ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *