Amu shawk shawn Da hkurm Ai Ramma (3) hpe Tara Rung Shapraw

Majan lapran Chyat rawng nga ai Hpyen yen mungshawa ni lawt pru wa lu na matu n gun madun woi awn ai Sara num langai hte Sara (2) hpe Myen Asuya tara Rung kawn ntara ai hku amu dawdan ai hpe hpyen yen Mungshawa ni hte rau kalang bai n gun madun ai ai Sara num Sut seng Htoi, Sara Seng Awng Hkun, Sara Brang Mai ni hpe Myen Asuya kawn Amu hpaw da ai majaw December 10 ya shani tara rung lung ai lam chyelu ai.

Sara num Sut Seng Htoi, Sara Brang Mai,Sara Seng Hkun Awng Ni hpe Pukma (19) hte Amu shawk shawn da ma ai lam,Dai ni na Tara Rung Lung ai lam hta Tara Ra maga hpe Jep Joi ai lam nna Pahkam jaw ya sai lam, ndai Amu hpe tara rung kawn Jep sagawn ai hta Anhte maga sak se madun nna tara rung kawn daw dan ai hta she hkan na re lam Tara Kasa Doi Bu tsun ai kaw na chye lu ai.

Chyat rawng nga ai hpyen yen mungshawa ni lawt na matu n gun madun ai hta woi awn Ningbaw ai ni hpe Myen Asuya tara Rung kawn Amu daw dawn ai a ntsa Kadai mung nra sharawng ai majaw du sa ai ni yawng Myithkrum nna galaw sa wa ai re lam,anhte ni gaw kade a ahkaw ahkang hpe ma ahtu hkra shangun ai lam n nga ai jaw ang ai hku galaw sa ai re majaw tara rung kawn jep sagawn wa tim mara n nga ai ngu sha tsun na lam Sara num Sut Seng Htoi tsun ai.

Ndai amu hte seng nna December 13 ya shani kalang bai tara rung lung na re hte dai shani hta tara hkam ni a sak se ni hpe Jep joi sa wa na re hpe  na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *