Danai kaw Myen Hpyen Dap ni hpyen shaman shakyang

Myen Asuya Hpyen Dap ni kawn hpyen shaman shakyang ai hku nna February 9 ya shani Danai mare sinna maga de na Hpyen Dap a hpyen hprim pa kaw sinat gap chyam ai lam galaw ai re hpe na chye lu ai.

“Hpyen shaman shakyang hta sinat gap chyam na re majaw Mung mare masha  ni hpe mare a grup yin  maga hkan nam hkawm ai lam mare kata kaw na gara de mung npru hkawm na matu Mung shawa ni hpe  tsun ndau shabra da ai lam ni mung nga ai re. Ya na zawn Mung mare masha ni nga ai mare makau grup yin makau hkan sha Myen Asuya Hpyen Dap ni kawn sinat gap shaman shakyang ai lam galaw ai majaw Mung mare masha ni hku nna yi, sun bungli ni hta  dut dang ai lam ni mung nga ai” nga nna dai mare na Rev. Nlam Mung Dang tsun ai.

Danai mare hta ya na zawn Myen Hpyen Dap ni hpyen shaman shakyang ai lam, sinat gap shaman ai lam ni jahkring hkring galaw nna Mung shawa ni hpe jahkrit shama ai lam nam kata simai tam ai lam, yi sa yi wa pyi nmai na daram hkrit kajawng ai hte nga ai lam ni byin nga ai hpe mung chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *