Nam San Yang mare de hpyen yen Mung shawa htingaw 8 bai wa

Majan a majaw hprawng yen kau da ra ai Nam San Yang mare na Mung masha htinggaw (8) gaw March 5 ya shani mare komiti ni hte Myen Asuya ni woi awn nhtawm  Nam San Yang mare de bai wa sai lam na chye lu ai.

March 5 ya shani wa na htinggaw jahpan gaw marai 29 nga ai kaw na htinggaw 8 hpe jahpawt 10:00 ten Myen Asuya ေထြအုပ္, လ.ဝ.က hte Hpyen Dap ni wa sa ai re lam Mai Na hpyen yen dabang na Salang langai tsun ai.

Mung shawa ni gaw, mi moi na Buga madu masha n re ai kaga masha ni wa nga kau nna buga masha ni a lamu ga madu la na tsang nga ma ai lam chye lu ai. Ya Nam San buga de bai wa ai hta nta masha yawng wa ai nre sha n ta masha nkau mi wa magang nna san seng ra ai lam ni hte gawgap ra ai lam ni hku nna wa ai masa re hte wa ai masha htinggaw 8 gaw Myen Asuya Uphkang ginra hpyen yen dabang kaw shanu nga ai ni re lam dai dabang na lit nga ai salang langai tsun wa ai.

Nam San Yang mare gaw Myen Hpyen Dap hte KIA Hpyen Dap ni grai ni kahtep ai shara rai nna mare kata na dum nta law law wan nat jahten hkrum ai hte nta ni yawng ngu na daram hten tsam sai re. Myen Asuya a ေျမလြတ္ေျမရိုင္း Upade a majaw  tinang htinghput htingra ni mat mat na hpe tsang nna lai wa sai Jan 30 ya shani hta mung htinggaw 17 wa nga nga sai re. Nam San Yang mare gaw ya aten du hkra majan ginra naw rai nga ai hte KIO hte Myen Asuya hyit hkrum lam hpa mung nnga ai re. Mung mare masha malawng gaw shimlam hkam dahka n nga ai majaw mare de bai wa nga na matu myit tsang nna nga ma ai lam buga masha langai shana wa ai kaw na chye lu ai.

Photo; Simsa Kasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *