Marang laja lana htu ai majaw Je Yang hpyen yen dabang na laika sharin jawng gan pat ra mat

Marang laja lana htu wa ai majaw Je Yang Hpyen yen Dabang hta sharut gyi ai lam ni nga wa ai majaw July (10) ya shani Dabang kata na lawu tsang jawng hte lapran tsang jawng lahkawng hpe gan pat tawn ra mat ai lam chye lu ai.

Jawng pat tawn ra ai lam hpe lapran tsang jawng kaw na Saranum langai tsun ai hta “Marang laja jang anhte a lawu tsang gawk nkau hta marang gayun nna laika nmai sharin ai. Jawng gaw Je Yang hka kau kaw re majaw Jawng yu hkring sa ten Ma ni Je Yang hka kau hkan sa ginsup na mung tsang ai majaw re” nga nna tsun ai.

July (10) ya jahpawt hkying (7:30)Am aten daram hta mung Je Yang lawk 1-A kaw na Manam nta ni a shat gawk ga sharut ru hkra nna htenza mat ai lam nga ai hpe chye lu ai. Lai wa sai shaning ni hta mung Je Yang dabang kata ga sharut gyi nna asak si sum ai du hkra byin lai wa sai re.

Je Yang hpyen yen dabang jawng kaw hpaji sharin hkamla nga ai jawng ma marai (2000) daram nga ai re hpe mung matut chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *