KIA Masat (6) Dap Dung Ginra Hta Gasat Poi Byin

KIA Masat (6) Dap Dung Ginra, Lawng Hkang kaw nna yu wa ai Dap mying n chye ai Myen Hpyen Modo (13) hpung ni hte KIA Masat (6) Dap Dung na hpyen hpung ni June (25) ya shani hkying (1:35)pm aten daram hta Mahkrai Rum, (တံတားညီေႏွာင္) kaw gasat poi byin ai lam hpe chye lu ai.

Bai, June (23) ya shani hkying (12:00) pm aten Myen Hpyen Dap HK.L.Y (250) Dap na Hpyen n-gun marai (20) daram Labang Kawng mare baw kaw (60 MM ) Motor shadun tawn da nna lam la pai la hkra de (5) lang gap bun ai lam, Myen hpyen hpung ni du nga ai shara ni hta mu mamu hkrup mara sinat gap bun ai lam ni a majaw buga masha ni grai hkrit tsang nga ai lam shawnglam hpyen shisawk ni shiga jaw la ai kaw na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *