Hugawng Lido Lam Mayan Yusana Company Kawn Zing Da Ai Lamu Ga Nkau Hpe Buga Masha Ni Bai Madu La Lu Sai

Yusana Company ni zing da ai Hugawng Lido lam mayan  na lamu ga hpe Mungchying rawt jat hpung ni woi awn nhtawm mare masha ni yawng shang lawm ai hte lamu ga yi sun hkau na ni hpe ti nang shara tinang bai madu  la lu sai lam chye lu ai.

Ya ten buga masha ni kawn lu la ai lamu ga ni gaw Nawng mi mare kaw E ka 1205.4 , wara zup mare kaw E ka 1035.1 ,Tinggawk mare kaw E ka 5361.7 , nawnglung kawngra kaw E ka 4240 hpe lu la sai hte mungchying rawtjat hpung ni woi awn nna lamu ga sumla hte hkrak mare kata na lamu ga hta kadai gara uhpung uhpawng ni mung hkai sun nmai galaw ai ngu ai pyen dau hpe jun da sai hte lamu ga yawng hpe tiang nan tinang shadawn nna masat ai lam ni galaw sa wa na re nga nna Mungchying Rawtjat hpung na amu madu salangg Latau Tang Gun tsun ai kaw na chye lu ai.

Lamu ga n lu la shi ai kahtawng ni hpe du na shaning  hta gaw mungshawa ni hte pawng hpawm nna madu lu hkra shakut sa wa na hte  Hugawng ginra hpe mungkan Sharaw kawn gai wang (WCS) ngu masat da ai raitim ta tut gaw bungli n galaw ai sha ja htu sha ai ni galaw ai majaw (WCS) ngu ai hpe buga masha ni n ra sharawng ai nga nna ginra  masha ni shana wa ai kaw na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *