KIO chyawm tari ni a magam bungli sumrai sumra hpawng galaw

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung, Ginjaw Komiti a December (28-30) ya laman galaw ai (17) lang na Ginjaw Komiti hkumra zuphpawng hta KIO chyawm tari ningbaw ni magam bungli sumrai sumra ai lam galaw ai hpe chye lu ai.
KIO Ginjaw Komiti Tingnyang Up magam lit hpe gun hpai nga ai Salang Lanyaw Zawng Hra gaw hkum hkrang hkamja lam nnga wa ai hta hkan nna magam bungli kaw na hkringsa nhtawm Du Daju Jum Nban La gaw Ginjaw Komiti Tingnyang Up hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Kongsi Ningbaw Kaba magam lit hpe gun hpai sa wa na re hpe chye lu ai.
Lat Du Daju Jum Gunhtang Gam Shawng gaw KIO Ginjaw Komiti Tingnyang Up Malai (I) lit gunhpai na rai nhtawm Tingnyang Up Malai (II) magam lit hpe Sara Kaba Sumlut gam lit la gunnpai sa wa na re hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Kongsi Ningbaw Malai (I) magam lit hpe Du Daju Sumlut Gun Maw hte Ningbaw Malai (II) magam lit hpe Du Up Daju Zawng Buk Htan gun hpai sa wa na re hpe chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *