Myen hpyen Dap ni mare masha ni nga ai shara de laknak gap bun

KIA Masat (2) Dap Ba, Masat (14) Dap Dung Zi Hpyu Kung maga de Myen hpyen Dap ni kawn hpyen nbungli (4) hte numdaw hte numdaw bom wa jahkrat bun ai gaw (2) ya du wa sai rai nna bom hkra ai majaw Mung shawa marai (2) si mat sai re.

Ya aten majan a majaw mung shawa law law maw ginra kata hta chyat rawng nga ai rai nna, le wa na matu mung myen hpyen dap ni kawn hkum pat da ai lam nga ai majaw jam jau hkrum sha nga ai lam buga masha ni tsun ai.

January shata (27) ya shana hkying (7:00) PM daram hta mung Laiza makau grup yin kaw shamu shamawt nga ai Myen Hpyen Dap ni kawn Laiza makau grup yin de laknak kaba (20) jang lang gap bang ya ai re. ya na zawn Myen Hpyen Dap ni kawn Jinghpaw Mung shara shagu ngu daram de hpyen n-gun kaba hte htim gasat ai lam gaw simsa wa na hpe nra sharawng ai majaw galaw ai lam re nga nna mung shawa ni tsun nga ma ai re.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *