KIA Masat (2) Dap Ba ginra kaw majan matut manoi byin nga

KIA Masat (2) Dap Ba ginra, Zup Mai post maga April (14) ya jahpawt hkying 9:00Am aten daram hta Myen hpyen hpung ni hpyen n-gun kaba hte bai htu shadut htim gasat wa ai majaw KIA hpyen hpung ni hte laja lana gasat gala byin ai lam chye lu ai. Shana hkying 8:00Pm aten daram hta mung Nawng Nyang makau kaw numdaw kalang bai gasat gala matut byin ai lam shawnglam shi sawk ni shana wa ai kaw na chye lu ai.

Ndai ginra hta April (11) ya shani kaw na KIA hte Myen Hpyen Dap ni gasat gala majan byin wa ai majaw Awng Lawt mare, Sut Ring mare hte Sut Ra mare hkan na Mung mare masha marai 2000 grup yin nam de hprawng koi yen nga ra ai hpe na chye lu ai.

Hpyen koi yen nga ai Mung shawa ni hpe sa woi la na matu April (12) ya shani Danai mare nawku hpung shagu na hpung woi ni Danai D.K.Ts Hmu kaw tsun garum hpyi ai rai tim ndai lam hte seng nna nlu daw dan ai ngu ahkyak nla ya ai majaw April (14) ya shani nawku hpung ni pawnghpawm nna Jinghpaw Mung Hkringmang Daju hpang de garum hpyi laika tang da ai re. Bai htang shana wa ai lam garai nnga shi ai hpe mung chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *