Myen Hpyen Dap ni rim woi mat ai Mung mare masha nkau hpe bai dat ya

Myen Hpyen dap kawn Hpakant lam mare hkan na mare masha marai (18) hpe April (9) ya shani rim woi mat ai kaw na marai (17) hpe April (15) ya shani bai dat ya sai hte mare de bai du wa sai lam ginra masha ni shana wa ai.

Sani si gun sa ai Kahtan Yang mare na Jan Lahpai Htu, Jan Shawngyang Lu Mai, Jan Hpauyam Roi Seng, Jan Hpauyam Seng Mai, Salang Zahkung Zau Gun, Salang Lahpai Tu Ja,  Shadang Lagwi Zung Sau, Salang Damya Naw Ja, Salang Lahtaw Brang Nu hte Loi Seng mare na Salang Mya Tsein, Shadang Gum Htang Naw Lat, Salang Hpau Gun Naw Ja, Salang Pausa Bawk La, Salang Than Naing, Salang Labya Naw Tawng, Salang Aike Pi hte Shadang Chyinyu San Awng ni hpe bai dat ya ai rai nna Salang Lajung Si Wa gaw bum de lung nna Phone gan shaga ai kaw na rim woi la hkrum mat ai re. Dai Salang wa hpe gaw bai dat ya ai lam nnga shi lam na chye lu ai.

April (8) ya shani Yi sun hkauna galaw nga ai kaw na Myen Hpyen Dap ni rim woi mat ai Mung mare masha marai (7) hpe April (12) ya shani bai dat ya ai raitim Hpakant kaw na yu wa ai lam kaw rim hkrum ai Shadang Maran Doi Aung asak (18) ning hpe gaw ya aten du hkra dat ya ai lam nnga shi ai rai nna Myen Hpyen Dap ni lam ntsa dun garawt woi mat ai lam myi chyaw mu masha ni tsun ai kaw na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *