KIA masat (2) Dap Ba, Masat (11) Dap dung ginra kaw gasat gala byin

KIA masat (2) Dap Ba, Masat (11) Dap Dung hpe April (20) ya shani hkying (3:00) Pm daram kaw nna Myen Hpyen Dap ni kawn laknak kaba hte matut manoi gap bun ai sha n-ga nbungli ni hte mung sa htim gasat ai kawn laja lana gasat gala byin nga ai lam, ya aten Kasung mare na mungshawa ni gaw majan laja lana byin wa ai majaw mare kaw na hprawng pru wa ai raitim Myen Hpyen Dap ni kawn pru wa na lam hpe hkum pat da ai nga nna shiga na lu ai re, mabyin tup hkrak hpe naw matut sagawn nga ai lam shawng lam shi sawk ni shana wa ai.

KIA masat (26) Dap Dung ginra Relay Bum dingsa maga de April  (20) ya shani hkying (2:00) pm daram kaw nna Myen Hpyen Hpung ni htu shadut lung wa ai majaw gasat gala byin ai lam na chye lu ai.

KIA masat (2) Dap Ba de Hpyen N-gun, laknak n-gun kaba hte matut manoi htu shadut htim gasat wa ai majaw ya aten KIA masat (2) Dap Ba Daju Ginra, KIA masat (6) Dap Dung, Masat (11) Dap Dung, Masat (14) Dap Dung, Masat (20) Dap Dung, Masat (26) Dap Dung ginra ni hta gasat gala majan matut manoi byin nga ai re hpe  chye lu ai.

Myen Hpyen dap ni kawn Jinghpaw mung shara shagu de Hpyen n-gun matut manoi jat lung wa ai sha n-ga buga ginra law law hta mung laknak kaba ni hte gap jahte tam nga ai lam na chye lu ai, April (20) ya shani hta mung KIO Ginjaw Laiza muklum makau grup yin, Sinpraw Ginwang Ginjaw Mai Ja Yang muklum makau grup yin hte KIO Ginra nkau ni hkan laknak kaba ni gap bang ai lam nga ai.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *