2018 May (14) ya shani na gasat gala shiga.

KIA Masat (1) Dap Ba, Masat (4) Dap Dung ginra, Mara Ga mare dingsa a sinpraw, Mara Hkyin Dawt makau hku shamu shamawt lung wa ai Myen hpyen hpung ni hpe May (14) ya shana daw hkying (5:50)Pm daram hta KIA hpyen hpung ni hkap shingla gasat dat ai kawn gasat poi byin ai lam shawnglam shi sawk ni shana wa ai.

KIA Masat (2) Dap Ba Daju dingsa kaw shara jahkrat nga ai Myen Hpyen Hpung ni hpe May (14) ya shani shkying (10:00)Am daram hta KIA hpyen hpung ni kaw na dap wang kata shara (2) kaw RPG hte shawng wa gap bun ai hpang sinat kaji ni hte bai htim gasat ai kawn gasat poi laja lana byin ai lam na chye lu ai.

Myen Hpyen Hpung ni gaw KIA Masat (2) Dap Ba Daju hpe matut manoi htim gasat ai nga ai ten May (14) ya shani hkying (10:00)Am daram hta Mung shawa ni hprawng koi yen mat ai Awng Lawt mare na Mung shawa ni a arung arai ni hpe hpyen modo kaba langai hte htaw shapraw la mat wa ai lam buga masha ni shana wa ai.

KIA Masat (20) Dap Dung ginra Hkama hka hkan lung wa nna Madang Hka zup kawn Gauri Bum maga de htu shadut lung wa ai Myen Hpyen Hpung ni hpe May (14) ya shani hkying (10:00)Am daram hta KIA hpyen hpung ni hkap shingla gasat dat ai kawn gasat poi byin ai rai nna hkying (10:30)Am daram hta Danai Hka maga hku shamu shamawt lung wa ai Myen hpyen hpung ni hte KIA hpyen hpung ni numdaw kalang bai gasat poi byin ai lam na chye lu ai.

KIA Masat (4) Dap Ba, Masat (9) Dap Dung ginra, Htang Bra Bum maga de Myen Hpyen dap Tatma (55) kata na hpyen hpung ni htu shadut lung wa ai majaw May (15) ya shani hkying (9:45) Pm daram hta Kokang MNDAA, TNLA pawnghpawm hpyen hpung ni hte gasat poi byin ai lam na chye lu ai.

Lai wa sai May (14) ya shani hkying (10:00)Am daram hta mung KIA Masat (9) Dap Dung ginra Nam Um hte Kawng Hka lapran kaw dap mying nchye lu shi ai Myen hpyen hpung ni hte TNLA ni laja lana gasat poi byin ai lam na chye lu ai.

KIA Masat (6) Dap Ba, Masat (2) Dap Dung ginra Man Pying hte Lung Wai lapran kaw May (14) ya shani hkying (10:45)Am daram hta dap mying nchye lu shi ai Myen hpyen n-gun (40) daram shamu shamawt shang wa ai majaw KIA hpyen hpung ni bom hte hkap shingla gasat dat ai kawn gasat poi byin ai lam na chye lu ai.

KIA Masat (36) Dap Dung ginra Uraw Bum, Dung Aw Zen Shen maga de May (15) ya jahpawt hkying (8:00)Am daram hta dap mying nchye lu shi ai Myen hpyen hpung htu shadut lung wa ai majaw KIA Masat (36) Dap Dung hte MNDAA Masat (511) Dap na pawnghpawm hpyen hpung ni hkap shingla gasat dat ai kawn gasat poi byin ai lam na chye lu ai.

KIA Masat (9) Dap Ba, Masat (6) Dap Dung ginra de mung Myen hpyen hpung ni matut manoi naw htu shadut htim gasat shang wa ai majaw shani shagu ngu na daram gasat poi byin nga ai re hpe chye lu ai, May (15) ya jahpawt manap hkying (5:00)Am daram kawn Hpaw Lam mare de shamu shamat shang wa ai Myen hpung ni hte KIA hpyen hpung ni laja lana gasat poi byin ai rai nna hkying (7:40)AM daram hta Woi Bum maga de htu shadut lung wa ai Myen hpyen hpung ni hte KIA hpyen hpung ni numdaw kalang bai gasat poi byin ai lam na chye lu ai, lai wa sai May (14) ya shani hta mung Myitkyina maga kaw nna lung wa ai Myen hpyen jet nbungli (2) KIA Masat (6) Dap Dung daju de bom sa jahkrat bun nna jak sinat ni hte numdaw (2) lang wa htim gap ai re, dai shani hkying (3:00)Pm daram hta gaw Chyau Hpa Bum hte Loi Mye Bum lapran shamu shamat shang wa ai Myen hpyen hpung ni hte KIA hpyen hpung ni laja lana gasat poi byin ai lam na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *