Wunpawng Amyusha Lam Masan Bawngban Zuphpawng Ngut Kre Sai

Shawng Lam Mung Masa Jasat Hpung (SMJH) kaw nna woi awn galaw ai (2) Lang Na Wunpawng Amyusha Lam Masan bawngban zuphpawng hta Wunpawng lamu ga polisi , Wunpang Nhprang sut rai polisi hte seng ai lam ni hpe madung bawngban dawdan la lu ai lam chye lu ai.

Ndai zuphpawng hpe November praw (8) ya shani kaw nna (13) ya shani du hkra Laiza Muklum Sinpraw Majoi Manau gawknu kaw galaw ai rai nna Amyu sha dat kasa (100) na dat kasa salang ni, Wunpawng mungdan buga shara shagu na Kanu Kawa dat kasa ni, Maigan du Wunpawng myusha dat kasa Slg ni marai (500) jan sa du shanglawm bawngban ai lam nga ai Lamu ga hte seng ai lam Nhprang Sut Rai hte seng ai lam  hpe mungshawa ni hte shawng hkrumzup nna ka jahkrat la lu ai lam hpe ndai shawa zuphpawng hta hpyen dan nna ningmu jawm kahkyin dawdan ai lam zuphpawng hte seng nna tsun ahkaw ahkang lu ai Saranum Maran San Htoi tsun ai.

Wunpawng myusha ni hte Mungdan Masha ni gaw Wunpwng mungdan a nhprang sut rai ni hpe madu tai nna gara hku jai lang wa na lam ni hte hpawng hta hpyen koi yen mungshawa ni a lamu ga makawp maga ai lam hte seng nna mung bawngban dawdan ai lam nga ai hpe chye lu ai.

Ndai zuphpawng hta Mungmasa lam, Mungdan Shim lam hte seng ai lam ni hpe mung ningmu jawm kahkyin ai lam nga ai rai nna, Laknak Lang hpunau ni hte lata gindun nna Saboi ntsa kaw mung masa lam hpe matut galaw sa wa na lam hpe mung zuphpawng ndau laika kaw na chye lu ai.

(2) lang na Wunpawng Amyu sha lam masan Zuphpawng hta dawdan ai da  lam ni hpe mungshawa ni hpang sa du sang lang ai lam ni nga na re hpe matut chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *