Hpakant Buga Hkalup Hpung, De Ai Shaning (50)Ning Hpring Ja Jubali Chyeju Shakawn Kyu Hpyi Hpawng Lamang Galaw Na

Uru Sengmaw Ginwang, Hpakant Buga Hkalup Hpung, De ai shaning  (50) ning hpring Ja Jubali chyeju shakawn kyu hpyi hpawng lamang hpe December 28-29 ya shani du hkra Hpakant buga hkalup hpung, Ngapyaw Daw, nawku jawng wang kaw galaw sa wa na re hpe chye lu ai.

N-dai buga hpung de (50)ning hpring Ja Jubali chyeju shakawn kyu hpyi hpawng lamang hpe (2) ya tup galaw sa wa na re hte maigan shara shagu de du nga ai Wunpawng amyu sha ni, Uru sengmaw ginwang buga (24)na buga masha ni, Asuya magam gun ni hte hpakant kaw magam bungli galaw nga ai ni mung kabu gara ai sa du let chyeju shakawn lam hta rau sha shang lawm na matu Hpakant buga hkalup hpung Amu madu Sara Saga Naw Ja kawn ya  tsun ai.

Hpakant buga hkalup hpung hpe (1968) ning hta gaw de da ai rai tim  (1972) hta she hpung magam gun lu ai re lani hte lani karai kasang chyeju majaw rawt jat wa nna hpung magam gun mung grai law sai hte ya ten buga hpung hting gaw mung (367) nga sai re nga n na Sara kaba Rev.HtingNai La Nan kawn tsun ai.

Hpung de(50)ning hpring chyeju shakawn lamang hta December(28)ya shani gaw Chyeju dum hte Hkrismat nawku lamang galaw na re lam Dec. (29)ya jahpawt daw hta gaw Bible Study nga nna shani gaw Ja Jubali nawku lamang galaw sa wa na hte  shana lamang hta  mung (CMF) hpung, Balen shingni hpung hte Wunpawng ningja ka manawt hpung ni kawn lamang  nga  na re hpe  mung chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *