Zupra Hpyen Yen Jawng Boarder Dingshawn Poi Galaw La Lu Sai

Sinna Dingda Ginwang Ginjaw, Ga hkyeng bum ginwang  komiti kawn lit la gawgap da lu sai zupra hpyen yen Jawng ma nga dum nta hpe December 22 ya shani dingshawn akyu hpyi hpawng galaw la lu sai lam na chye lu ai.

Ndai boarder hpe Sinna dingda ginwang ginjaw komiti a matsun hte maren Gahkyeng Bum Ginwang komiti kaw nna lit la woi awn galaw ai re lam, Boarder hta nga ai jawngma ni gaw Zupra hpyen yen lapran tsang jawng kaw jawng lung nga ai, grup gra imare kahtawng ni hkan na jawngma marai (42) re hpe chye lu ai.

Zupra hpyen yen jawng boarder kaw nga ai jawngma ni hpe makau grup yin hkan na garum ningtum lam, kaga garum ningtum, uhpung uhpawng ni hte ginjaw hpyen yen lakawn lanawn kaw na mung jawm garum madi shadaw nga ai re hte, ndai boarder kaw nga ai jawngma ni hpe ta tut kan bau bungli hpaji lam ni hpe mung sharin ya na masing nga ai lam Ga hkyeng Bum Ginwang Komiti Tingnyang up tsun shana wa ai kaw na chye lu ai.

Ndai jawng dum nta hpe lai wa sai 2012 shaning kaw na gawgap hpang ai rai nhtawm 2011 shaning kaw nna hpyen koi yen nga ra mat ai Dumhpawng, Ban Dang, Sut Chyai, Lawt Awng, Hka Brawng, Da Wai mare hkan na hpyen yen jawngma ni hpaji sharin let shanu shingbyi nga ai re hpe  chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *