Muse Deng (105) Na Chyin San Chyaw Shagyit Hpe Bai Hpaw Na Matu Bawngban Hpawng Galaw

Myen mung hte Miwa mung jarit madung gun rai htaw shalai gin len ai Chyin San Chyaw shagyit hpe bai hpaw na n hpaw na hte seng nna Jan (7) ya shani lahkawng maga na lit nga asuya ni kawn bawngban hpawng galaw ngut ai hte Myen mung a sut hpaga hkring mang rung kawn ndau na re lam na chye lu ai.

Sam mung, Muse deng (105) na Chyin San Chyaw shagyit pat kau ai majaw Gin shau si, kum gyin si, hte laga gunrai ni htaw shalai ai lam hta sum machyi wa ai raitim asuya kawn hparan ya ai lam nnga ai majaw  gunrai htaw masha ni kawn Asuya ni hpe shagyit bai hpaw ya na hte seng nna shawk shawn wa ai re. Asuya ni kawn January (7) ya shani jahkrup bawngban nna shagyit hpe bai hpaw na n hpaw na hte seng na ndau na re lam Asuya ni kaw na tsun da ai hpe na chye lu ai.

Ya na zawn asuya ni kawn shagyit hpe aten galu pat da ai majaw gun rai htaw masha ni gaw Pang Sai shagyit hku nna htaw gin len la nga ai lam na chye lu ai.

Chyi san chyaw shagyit gaw Sut masa hpaga gun rai htaw modo kaba ni madung lai ai shara re.  gun rai htaw masha ni shawk shawn da ai hte seng nna Asuya ni kawn tara shang ndau na lam tsun da ai raitim ya du hkra shiga lak lai wa ai lam nnga ai lam chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.