Pangmati hpyen yen Mung shawa ni n-gu malu masha garum ningtup grai ra kadawn nga

Pangmati hpyen yen dabang kaw shanu shingbyinga ai hpyen yen Mung shawa marai 100 jan gaw  garum ningtum hpung ni ndu mat  ai majaw ya aten n-gu hte malu masha ni grai ra kadawn nga sai  lam na chye lu ai.

Pangmati hpyen yen dabang  hta n-gu malu masha ni grai yak hkak hkrum nga ai majaw Mung mare masha ni mung kadai mung kadai chye ai hku tam  lu tam sha wa ai madang de du wa rai nna ya aten dabang hta nga taw ai ni gaw asak kaba sai gumgai dingla ni hte ma kanu ni ma kaji ni rai  nna gara de mung nlu hkawm sa ai ni sha nga shingbyi taw nga sai hte n-gun naw rawng ai wa ngan ni, a tsam rawng ai hpaw mi ni gaw shinggan de bungli tam galaw nna tam lu tam sha  hkawm nga ai lam na chye lu ai.

Ya na zawn  n-gu malu masha hte nga shara ni grai yak hkak wa  ai majaw Pangmati kaw shanu shingbyi nga ai Ma 4 na kawa Salang Ngwa Yaw Ja mung  January 12 ya jahpawt bungli sa galaw ai lam kaw mawdaw adawt hkrum ai majaw ya ten   Myitkyina  Tsi rung kaw du nga  ai re hpe buga na masha langai tsun ai.

Ndai zawn garum ningtum hpung ni ndu  nna N-gu malu masha yak hkak ai hte nga shara nlu, Muga (မိုးကာ) gin sum kaw sha rawng nga ra ai rai nna Ma kaji ni hte gumgai dingla ni mung machyi makaw law wa ai lam  chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.