Good Servant Charity (GS) Group Ni Hpyen Yen Ni Hpe Garum

Good Servant Charity(GS) group ni January (24) ya shani Maga yang hpyen yen dabang hte Pajau hpyen yen dabang ni hta sa du garum jaw ai lam na chye lu ai.
GS group gaw tinggyeng Uhpung Uhpawng rai nna, hpyen yen ni hkyak hkyak ra gadawn nga ai hpe shana wa ai hta hkan nna garum jaw re, ndai kalang hta maga yang hte pajau hpyen yen dabang kaw na panyep ra gadawn ai lam shana wa hte maren sagu panyep yawng (820) sa du garum jaw da lu sai hte Gs group gaw Kaga garum ningtum uhpung uhpawng ni ndu ai hpyen yen shara ni de mung sa du garum jaw ai lam na chye lu ai.
GS group gaw majan a majaw daw hten mat ai mung shawa ni hpe sawt ai lagaw, Lata ni mung galaw ya ai lam,N-gup ga ai ni hpe mung tsi gawn lajang ya ai hta garum ya nga ai re hte,GS group a yaw shada lam hpe group ningbaw tsun dan ai.
Good Servant Charity (GS) group gaw Myitkyina, Waimaw,Danai,Nammati hte Sam mung ni kaw nga ai hpyen yen dabang ni hkan sa du garum jaw lai wa sai lam, du na February shata hta gaw Hpare hkyet de matut garum jaw ai re lam chye lu ai.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *