Htoi San Yang Mare De Ai 25 Ning Hpring Wunli La Kyu Hpyi Hpawng Galaw La Lu Sai

Waimaw Ginwang, Nawng Hkying Gai Wang kata Htoi San Yang Mare de ai  25 ning hpring chyeju shakawn wunli la a kyu hpyi hpawng hpe January 26 ya shani Hkying 11:00Am a ten hta Htoi San Yang RC naw ku jawng wang kaw galaw la lu sai lam chye lu ai.

Chyeju shakawn wunli la kyu hpyi hpawng hta Wai Maw Ginwang  Up Jau Zung Ting kawn Karai Mungga hte n gun jaw n htawm mara raw kyu hpyi wunli la lu sai lam  hte shagrau   sha-a lamang ni hpe mung galaw ai lam sara Mashaw Hkun Naw tsun ai.

Kyu hpyi hpawng hta moi kaw nna shanu nga ai Htoi San Yang buga masha ni, kaga hpu nau hpung masha ni hte sum tsaw  sum tsan kaw na du sa ai hpung masha  yawng marai 500 grup yin sa du chyeju shakawn shang lawm ai re lam chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.