Hpare hpyen yen dabang kaw wan hpyen hkrum

Sinpraw Dingdung Ginwang Ginjaw, Hpare hpyen yen dabang kaw May (10) ya jahpawt hkying (9:30) Am daram hta hpyen yen nta bareck langai wan hkru hkrum mat ai lam na chye lu ai.

Wan hkru lawm mat ai bareck nta kaw htinggaw (4) jawm shanu nga ai rai nna nta madu ni gaw Salang Sau Bawm Ting, Salang Yawchyang Ting, Salang Sau Ying Hkaw hte Salang Kyang Nu Ting ni re rai nna nta madu ni kadai n nga ai ten byin ai re hpe na chye lu ai.

“Nta madu ni yawng gaw Yi Sun, Hkauna de sa mat ai ten re majaw  arung arai ni mung hpa nlu  je la mat, hpa baw ni lawm mat ai re hpe atsawm n chye lu shi ai” nga nna Sinpraw Dingdung Ginwang Ginjaw kata na Laksan Hpare Gaiwang Komiti amu madu  Luksing Sau Bawm tsun ai.

Ya na zawn wan hkru hpang wa ai npawt gaw masha kadai mung n nga ai yup gawk kaw na hkru hpang wa re majaw Solar, battery wan shock byin nna hkru hpang wa ai re nga nna Salang ni maram da ma ai.

Lai wa sai bat laman kaw nna Wunpawng buga ginra law law hta wan hpyen manghkang ni jahkring hkring byin hkrum nga ai re, May (9) ya shani hta mung Waimaw Out Ya lawk kaw mung masha dum nta (2) wan hkru hkrum mat ai hte May (7) ya shani Myitkyina wanleng daru makau na gat seng langai mung wan hkru hkrum mat ai re hpe chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *