Kahprek Jauhkyen hte Karate atsam madun lamang galaw

Myitkina Majoi Manau wang kaw May (16) ya jahpawt hkying 6:00 Am aten Kahpret Jauhkyen hte Karate atsam madun lamang galaw ai re lam na chye lu ai.

Ndai atsam madun lamang hta Kahpret Jauhkyen hpung ni hte Karate hpung ni lak san hkrumzup ai hte myit hkrum lam hku nna atsam madun ai lam galaw ai re.

Ramma ni shada myithkrum lam lu na matu, Karate, Kahprek Jauhkyen ngu nna gin hka ai lam n nga ai sha myit mang langai sha hte nsen langai, pandung langai sha hte jawm sa ga ngu nna galaw ai re lam Kahprek Jauhkyen sharin sara Sara Sharaw Seng Du La tsun ai.

Ramma ni a myit masa akyang lai len ni hpe shading sharai lu na matu, nanghpam kaw nlen na matu, myitsu ai ramma, makam masham ngang ai ramma, zet let ai ramma ni byin tai wa lu na matu mung Kahpret Jauhkyen hte Karate hpaji hpe matut manoi sharin sa wa na re hpe chye lu ai.

Kahpret Jauhkyen Karate atsam madun lamang hta Myitkina kaw nga ai Karate hpung ni hte Kahpret Jauhkyen hpung ni marai 300 jan sa du atsam madun shang lawm ai re.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *