Myen Hpyen Dap kawn Loi Gaw nawku jawng wang kata kam mara galaw kau da ya

Myen Hpyen Dap kawn June 23 ya shani KIA Masat 4 Dap Ba, Masat 8 Dap Dung ginra de htu shadut lung wa ai majaw KIA hpyen hpung ni hte gasat gala byin ai aten Myen hpyen hpung ni Loi Gaw buga hkalup hpung nawku jawng kaw wa shang nga nna nawku jawng wang kata maru marang galaw kau da nna Mung masha ni a Wa, Dumsu ni hpe mung kam ai hku gap sat sha kau ya ai majaw buga masha ni grai myit n pyaw nga ma ai re.

Nawku jawng wang kata wa shang nga ai shaloi nawku jawng kata nawku tingnyang hkan Hka-yawm daw, Ka-ni htu da ai tsi samit ni kam ai hku kabai da, matsat shabat awu asin galaw kau da ya ai lam buga masha shana wa ai.

Dai Myen hpyen hpung ni gaw Mung mare masha ni a Yi wa kaw tawn da ai Mam buri ni hpe mung gahtam sharu kau ya ai lam ni galaw nna Solar Pa ni hpe mung hpai dut sha kau ya ai lam ni mung nga ai re hpe na chye lu ai. June 23 ya shani KIA Masat 8 Dap Dung ginra Loi Gaw mare hte kade ntsan ai shara kaw gasat gala byin ai lam ni nga ai raitim Mung shawa ni mare kaw na hprawng yen ai lam gaw n nga ai re. June 16 ya shani Kuthkai ginwang Hpaga Kawng mare makau kaw Myen hpyen dap hte TNLA hpyen hpung ni gasat poi byin ai aten hta gaw Maru Hpaga, Nawng San, Namhwi, Jawng Hkung mare Kahtawng 4 na Mung mare masha ni Mawhan mare de hprawng yen wa ai ratim gasat gala bai zim sai majaw June 23 ya shani tinang buga ginra de bai wa sai lam na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *