Mai Ja Yang Buga kaw Senhkum shingjawng lamang galaw

Manmaw ginwang, Mai Ja Yang buga hkalup hpung kaw Music Komiti ni woi awn ai hte August (24) ya shani Senhkum shingjawng lamang galaw ai lam chye lu ai.
SenHkum shingjawng lamang kaw Mass Choir hte Duet hpan (2) hku nna shingjawng ai hta Mass Choir shingjawng ai kaw lawk (4) hte Jawng Wang ni No.1, Mai Ja Yang lawk (lawk 5, lawk1, lawk2) pawng hpawm group ni No.2, Mai Ja Yang lawk (3) hte Loi Wing Hai lawk ni No.3 hpe lu mat ai re lam chye lu ai.
Duet shingjawng lamang hta Je Len Yang hpung lawk ni No.1, Mai Ja Yang lawk 4 hte Jawng Wang lawk ni No.2, lawk (5,lawk 1, lawk 2) ni No.3 hpe lu mat wa ai lam chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.