ျငိမ္းစုစီ ပုဒ္မ ၁၉ hte Tara jewat da ai Kachin Ramma 2 hpe ari dam jahkrat

Myen Hpyen Dap kaw nna ျငိမ္းစုစီ ပုဒ္မ ၁၉ hte tara jewat da ai Shadang Paw Lu hte Shayi Seng Nu Pan yan hpe September 2 ya shani Htawng dam ari nhtoi 15 ya jahkrat dat sai lam na chye lu ai.

Tara rung kaw nna mara nga ai ngu Gumhpraw Dam Kyat 30000 aming jahkrat ai hta Kachin Ramma 2 gaw mara n nga ai re nga nna gumhpraw dam hpe n hkap la ai ngu tsun ai majaw htawng dam jahkrat ai re lam Tara Kasa Ma Hka tsun ai.

“Ndai amu gaw Htawng Dam n jahkrat ging ai hpe htawng jahkrat ai re, ျငိမ္းစုစီ Upadi gaw galai kau ra sai, dawm kau ra sai ngu mu mada ai. Tara Agyi dawdan ai lam hta Street Perfomence madun ai hpe madung maram ai re, Masat Nhtoi lamang galaw ai ngu hpe maram masam yu ai lam n nga ai sha dawdan dat ai lam re” nga nna  Tara Kasa Ma Hka, shi a ningmu hpe tsun dan ai.

Amu hte seng nna Tara Kasa ni hte Mung shawa ni hku nna အယူခံ lung na re hte ndai upade hpe dawm kau nna Democrecy masa hte bung pre ai tara upade nnan lu hkra shakut sa na lam nga ai re hpe mung Tara Kasa tsun ai kaw na chye lu ai.

Ndai amu gaw lai wa sai June 9 ya shani hpyen yen ladaw 8 ning hpring masat ninghtoi lamang hta Mung mare masha ni hkrum katut lai wa sai mabyin lam ni hpe htawng madun ai Street Perfomance woi awn galaw ai hpe ahkyak la hkrum ai re.

Photo; Kachin Youth Movement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *