ပုဒ္မ ၁၉ hte Htawng jahkrat hkrum ai Shadang Paw Lu hpe Htawng Dam shata 3 bai jahkrat jat

Hpyen yen ladaw 8 ning hpring masat nhtoi lamang galaw ai hta Street Perfomance woi madun ai Shadang Paw Lu hte Shayi Seng Nu Pan yan hpe September 2 ya shani tara rung kaw na ပုဒ္မ ၁၉ hte htawng dam nhtoi 15 ya jahkrat ai re.

Aming dawdan ai hta tara agyi wa hpe joi jang jahten kumhpa jaw ai majaw tara agyi U Tan Tun kaw nna n gawn n sawn galaw ai ngu ရာဇသတ္ျကီး  ပုဒ္မ ၂၂၈ hte amu hpaw nhtawm September 6 ya shani htawng dam shata 3 bai jahkrat jat dat ai lam na chye lu ai.

Hpyen yen ni a hkam sha lam hpe htawng madun ai Street Perfomance hku nna woi awn galaw ai majaw Shadang Paw Lu hte Shayi Seng Nu Pan yan hpe Tara Upade tawt lai ai nga nna htawng jahkrat ai gaw tara rap ra ai lam n nga ai. Myen Mung a tara je yang ai masa gaw tara rap ra ai lam n nga ai majaw Shadang Pawlu hku nna tara agyi wa hpe joi jang jaw ai re lam Sara Lum Zawn tsun dan ai.

Wunpawng Ramma 2 hpe htawng dam jahkrat ai majaw IDPs ramma ni hte kanu kawa Mung shawa ni hpe n gun madun woi awn ai ningbaw Nhkum La Nu hte Malang Hka Mai yan hpe mung Myen Asuya Balik Dap kawn laika si shajan ni hpe jai lang ai ngu ပုဒ္မ ၂၀ hte mung amu hpaw da ai lam nga ai hpe chye lu ai.

Seng ang ai Balik Dap de tang shawn da ai masha jahpan hta loi law wa ai majaw September 6 ya shani Myen Asuya Balik Dap kaw nna nkau ni hpe bai nhtang wa shangun ai lam ni nga ai re hte lamang hta marai 300 hkawt sa du shanglawm ai re hpe mung chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *