Nawng E Hku Lahta Tsang Jawng Kaw Sports Day Lamang Galaw

Sama ginwang, Nawng E Hku Sasana Lahta Tsang Jawng kaw September shata (11) ya shani kaw nna (13) ya shani duhkra nhtoi (3) ya tup Sports Day lamang galaw sa wa na re hpe chye lu ai.

Pyaw hpa lam tam hkawm nga ai ramma ni law law nga ai kaw na malu masha hte sha pyaw hpa lam tam hkawm ai nre sha ginsup let mung manaw manang law law hte ganawn mazum nna pyaw hpa lam mai tam ai sha n-ga ginsup ai a marang e hkamja zetlet ai ramma ni byin tai wa lu ai , uhpung uhpawng law law hte ginsup ai a marang e shinggan e bungli galaw hkawm ai aten hkan team work hte bungli galaw ai lam hta kung kyang wa ai hte kani nanghpam kaw na mung lawt lu ai ramma ni byin tai na matu Ginsup ai a yaw shadawng shada ai lam hpe Sara Lahpai Awng Shine kaw na jawngma ni hpe ginsup hpaw lamang hta shatsam mung ga jaw ya ai re.

Jawngma ni hkum hkrang hkamja zet let na matu ,wuhpung wuhpawng hte ginsup ai myit jasat rawng wa na matu yaw shada let sport day lamang hpe galaw ai re lam Sama Ginwang, Sasana Lahta Tsang Jawng a Ningtau Jawng  Up Sara Sabaw Naw Sam tsun ai.

Sport day lamang hta Futsal,Valleyball ,Cane ball hte kaga ginsup hpan law law mung lawm ai lam Ningtau Jawng Up  tsun ai.

Ginsup ai lam hta Nawng e Hku Sasana Lahta Tsang Jawng ginsup komiti ni woi awn nhtawm jawngma ni hpe pang hte pang Junior ,senior garan nna, ma ni yawng lu shanglawm hkra galaw ai rai nna, ginsup lamang hta jawngma yawng (306) tup shanglawm ai re hte Nawng E Hku Sasana Jawng a sport Day lamang laning mi hta kalang galaw nga ai re.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *