ျငိမ္းစုစီ ပုဒ္မ (၁၉) hte htawng jahkrat hkrum ai Shayi Seng Nu Pan lawt pru sai

Hpyen yen ladaw (8) ning hpring lamang hta hpyen yen ni hkrum sha lai wa sai mabyin, hkam sha lam ni hpe htawng madun hkrang shala lamang hpe woi awn ai majaw htawng (15) ya hkrat hkrum ai Shayi Seng Nu Pan gaw September 16 ya jahpawt Myitkyina htawng kaw nna lawt pru wa sai re.

Myen mungdan a Tara Upadi gaw teng man ai lam hta gwi gwi tsun shapraw na ahkaw ahkang hpe pat tawn da ai majaw n tara ai hku tara daw dan nna htawng hkrat hkrum wa ai re. Rudi amyu sha ginra ni hta mung n tara ai hku nna htawng jahkrat hkrum ai Mung shawa ni law law nga ai, kaja nga yang Tara Upadi ngu gaw Mung shawa ni hpe makawp maga ya lu na matu htawng madun da ai rai tim Myen Mung na Tara Upadi gaw Mung shawa ni hpe jahkrit shama shagri brep hkra galaw nga ai hku she byin taw nga ai re majaw Myen Mung a Tara Upadi gaw grai naw gram sharai ra ai ngu mu mada ai lam Shayi Seng Nu Pan tsun ai kaw na chye lu ai.

Ndai htawng jahkrat hkrum ai lam hte seng nna kalang bai jen jep ya na matu ခရိုင္ de bai matut tang shawn sa wa na rai nna Mung shawa ahkaw ahkang lam hte seng nna Htawng jahkrat hkrum ai majaw hkrit na n galaw mat ai n re sha n tara ai lam hpe gwi gwi hte matut nna mung shamu shamawt sa wa na lam nga ai nga nna Shayi Seng Nu Pan tsun ai.

Hpyen yen ladaw (8) ning hpring masat n htoi hta hpyen yen ni a hkam sha lam hpe hkrang shala htawng madun ai lamang hpe woi awn ai majaw htawng jahkrat hkrum ai Shayi Seng Nu Pan gaw lawt pru wa sai ratim Shadang Paw Lu gaw ျငိမ္းစုစီ ပုဒ္မ (၁၉)  hte amu dawdan htawng jahkrat ai gaw n tara ai ngu ai kumla hku nna tara agyi wa hpe Joi Jang jahten jaw ai majaw htawng dam shata 3 bai jahkrat jat da ai re hpe mung chye lu ai.

Photo; Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *