1st lang na Kachin Lawt Di (KLD) gam chyam mahtai shapraw lamang galaw

Kachin Lawt Di gam chyam mahtai kumhpa hpaw lamang hpe September 30 ya jahpawt hkying 9:00Am aten hta Laiza Muklum Sinpraw Majoi Manau wang Gawknu kaw galaw ai re hpe chye lu ai.

Kachin Lawt Di gam chyam lakmat ni hpe Laiza, Je Yang, Hpunlum Yang, Woi Chyai, Mung Lai Hkyet, Lana Zup Ja, Nba Pa, Nhkawng Pa hte Mai Ja Yang ni hta dut shabra ai re lam chye lu ai.

No. (1) lang na KLD Gam chyam mahtai gaw (31-36-15- 2-6 ) rai nna, No. 1 kumhpa hpe kadai n awng ai. No 2, No.3, No.4 kumhpa awng ai ni gaw October 2 ya jahpawt hkying 10:00 aten hta ni nawn ai Kongda kaw mai sa shaw la sai re. Hpang kalang na KLD gam chyam kumhpa hpe gaw Lap sen 120 lu na re lam Kachin Lawt Di kaw na Salang langai tsun ai.

Kachin Lawt Di a gam chyam mahtai shapraw ai lam hpe shata htum ai n htoi ni hta mahtai shapraw sa wa na re hte Mung shawa ni n-gun jaw ai hta hkan nna shata mi hta (2) lang (shr) (3) lang du hkra shapraw sa wa na masing nga ai re hpe mung chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *