Alen Bum Jawng kaw Hpung Party majat hkaja hpawng galaw

Ninggawn Daju Party Komiti kawn woi awn let Alen Bum Lahta Tsang Jawng kaw Hpung Party majat sharin hpawng hpe October 2-3 ya shani galaw sa wa na re lam chye lu ai.

Hpung Party hte seng nna ningmu atsawm n hkawn hkrang shi ai ni grai naw law ai, Tsang 10 lung taw nga ai jawngma ni hta na law malawng gaw 18 ning a lahta na ni rai sai majaw Hpung Party hte seng ai hpe hkawn hkrang ra ai. Hpung Party ngu gaw gade daram ahkyak ai, yawng shang lawm ra ngu ai hpe chye ra ai. Sara ni nan mung atsawm n chye shi ai ni law ai majaw ma ni hpe atsawm chye na hkra nlu tsun dan ai lam ni nga ai majaw galaw re hpe chye lu ai.

“Hpung Party a lam hpe grau nna chye na hkawn hkrang na matu nkau mi gaw Party shang jang hkrit tsang ra na kun? ngu ai mabyin ni nga ai ni nga ai. Party shang ai masha ni a akyu hkam sha lam gara maga de rai wa lu ai ngu ai hpe atsawm n chye majaw n shang ai law ai, ndai zawn n byin hkra Party majat sharin ya ai re nga nna Alen Bum Ningtau Jawng Up Hkangda Ja San Li tsun ai.

Hkaja hpawng hta Gaw Da Ai Tara a lam, Hpung Party a lam, Hpung Party shang ai masha ni gaw ganing re masha ni rai ra ai ngu ai lam, Hpung Party shang ai masha ni gaw ganing re akyu ni hpe hkam sha wa lu ai ngu ai lam, Ninggawn Mung Masa lam hte hpa majaw anhte rawt malan ra ai ngu ai lawnglam ni hpe madung woi hkaja ai lam Ningtau Jawng Up matut tsun ai.

Hpung Party majat hkaja hpawng hpe shaning shagu sharin ya ai rai nna, dai ning na party majat hkaja hpawng hta Mung shawa ni, Sara, Saranum ni hte jawngma ni marai 200 daram sa du hkaja nga ai hpe chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *