Ga Ra mare de Sun wa galaw ai Mung shawa langai mat nga

Myitkyina Ngwi Pyaw San Pra mare kaw nga nna Ga Ra mare de Sun wa gawan ai Jan Lahpai Ja Roi asak (70) ning gaw mat mat ai shata mi daram na tim tam sagawn n lu ai na chye lu ai.

Ga Ra mare Sun yang de nta masha ni hte rau Sun wa galaw ai kaw September 9 ya shana yup hkringsa ai ten shinggan gan pru na nga nna rawt mat wa ai kaw na bai ndu wa ai mat ai re lam nta masha ni tsun ai hpe Gara Buga Sara langai bai tsun dan ai kaw na chye lu ai.

Dum nta masha ni kawn Sun makau grup yin shara ni hte Dabak Hka mayan, mare makau grup yin hkan tam san sagawn ai lam galaw ai raitim hpa shiga n sagawn lu ai majaw dum nta masha ni hte buga masha masha ni grai myit tsang nga ma ai re hpe chye lu ai.

Ngwi Pyaw San Pra mare gaw Asuya ni hpyen koi yen Mung shawa ni a matu shara jahkrat da ya ai Nhkai Bum Pawt kaw na mare n nan re hpe chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *