Laiza Sinpraw Majoi manau wang kaw Laili Laika hkaw tsun hpawng galaw

Laiza Muklum, Sinpraw Majoi Manau wang Gawknu kaw “Laili laika hte shawng lam pandung” ngu ai ga baw hte 2nd lang na laili laika hkaw tsun hpawng hpe November (23) shani galaw la lu sai lam chye lu ai.

Hkaw tsun hpawng hta Sara kaba Lahtaw Dan Seng Lawn kaw nna magup sumhpa hpaji jaw la ai  hte Fr. John Galang La Raw kaw nna “Mass Media hte Shinggyin kanawn mazum lam” ngu ai ga baw hta mahta nna hpaji jaw  hkaw tsun ai lam chye lu ai.

Amyu sha ni laili laika chye ai madang sha naw re ai majaw grau nna laili laika hti ai a marang e myit masa lam grau nna rawt jat wa ai hte  magam bungli hta ngang kang ai hku langai hte langai kanawn mazum lam kaja wa lu na matu  yaw shada let Laili laika hkaw tsun hpawng galaw ai re lam Sara Lapyaw Hkawng Ze tsun ai kaw na chye lu ai.

No.1 lang na Laili laika hkaw tsun hpawng hpe “Laili laika hte myu sha shawng lam” ngu ai ga baw hte galaw la lu sai re nna No.2 lang na Laili laika hkaw tsun hpawng hpe gaw “Laili laika hte Shawnglam Pandung” ngu ai ga baw hte hkaw tsun hpawng galaw ai  re. No.2 lang na hkaw tsun hpawng hta shawa masha (300) daram sa du madat hkam la ai re hpe mung chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *