Kawng San mare na ramma shayi sha 2 mat nga

Hpakant Seng Tawng Kawng San mare na Ramma shayi sha (2) November 22 ya shani shan lahkawng nga ai Kawng San dum nta kaw nna gara de hkawm sa mat ai nchye, ya ten du hkra dum nta masha ni hte matut mahkai nlu, mat nga ai lam na chye lu ai.

Ya mat nga ai shayi sha yan gaw Salang Nhkum Tu Shan hte Jan Dumdaw Hkawng Naw yan ai kasha, Shayi Nhkum Ja Seng Lung asak (20) ning hte Salang Dumdaw Hkawng Dau a kasha Shayi Dumdaw Dau Naw asak (18) ning yan re hpe chye lu ai.

Mat nga ai Shayi Nhkum Ja Seng Lung gaw Rep chywi hpaji sharin nga ai shayi sha rai nna, Shayi Dumdaw Dau Naw gaw hkamja lam loi ningra ai shayi sha re hpe mung na chye lu ga ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *