Lambraw Yang Pat Jasan Kyukoshin Karate Club hpaw na

Lambraw Yang mare kaw January 15 ya shani kaw nna Kyukoshin Karate Club hpaw sharin sa wa na re lam Lambraw Yang Pat Jasan hpung ni shana wa ai kaw na chye lu ai.

Kyukoshin Karate Club hpe Lambraw Yang Pat Jasan ni kawn woi awn galaw na rai nna Ma kaji hte ramma ni ginsup ai lam hta myit lawm wa na matu hpaw sharin ai re lam Lambraw Yang Pat Jasan ningbaw Rev. Maran Yaw Htung tsun ai.

Kyukoshin Karate hpe Lambraw Yang mare gawknu hte Wunpawng Shanan dawn dabang shara lahkawng hta jahpawt shana aten garan sharin na rai nna ya aten Kyukoshin Karate hpaji sharin na matu marai 50 daram mying jahpan bang da sai lam na chye lu ai.

Kyukoshin Karate hpaji hpe asak 6 ning lahta myit lawm ai ni Num/La yawng sa mai sharin ai rai nna mying bang na matu hpung shang shabrai 5000Ks hte sharin manu hpe shata mi 10000Ks hta la na re hpe chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *