Hpum Lum Yang hpyen yen dabang kaw Gaw Ningja ni hpe lakmat htuk jaw hpawng galaw

Hpum Lum Yang hpyen yen dabang kaw January 25 ya shani Gaw Ningja ni hpe Gaw Ning Ja hpung shang masat sak se pa htuk jaw ai hte shawk shawn lu na matu mying jahpan hta shinggyim ai lam galaw ai re hpe chye lu ai.

Gaw Ningja hpung shang masat sak se pa shawk shawn lu na matu mying jahpan hta shinggyim ai lam hpe Salum Ni A Salum uhpung ni kaw nna woi awn galaw ai rai nna Myen Mung Asuya hte garum ningtum uhpung uhpawng ni kaw nna nbyen n chyawn ni hpe garum jaw wa ai shaloi sak se pa madun let garum ningtum lam hpe atsawm hkam la lu na matu woi awn galaw ai re lam Salum Ni A Salum Gaw Ningja zinlum komiti ningtau ningbaw Saranum Jangma Roi San tsun ai.

Gaw Ningja  hpung shang masat sak se pa gaw Myen Mung n byen n chyawn ginjaw rung kaw nna masat jaw ai rai nna ndai masat pa gaw n byen n chyawn ni a matu hkawm sa hkawm wa, tsi gawn lajang ai lam ni hta akyu jashawn mai ai re majaw sak se pa hpe Gaw Ningja ni yawng galaw la ga nga nna sak se pa hte seng nna Saranum matut tsun dan ai.

Gaw Ningja sak se pa lu na matu shawk shawn mying jahpan bang ai lam hpe Woi Chyai hpyen yen dabang, Je Yang hpyen yen dabang hte Hpunlum Yang hpyen yen dabang hkan nga ai n byen n chyawn ni marai 100 jan mying jahpan bang da lu sai re hpe chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *