KIA Masat (12) Dap Dung ginra, Na U Gyi makau kaw gasat gala byin

KIA Masat (3) Dap Ba makawp maga ginra, Masat (12) Dap Dung kata de hpyen shamu shamawt du shang wa ai Myen Hpyen Dap Hk.M.Y (601) kata na hpyen hpung ni hte KIA hpyen hpung ni Na U Gyi makau kaw February 15 ya shani gasat gala majan byin ai lam shawnglam shi sawk ni shana wa ai kaw na chye lu ai.

Gasat gala majan byin ai hta lahkawng maga na hkala nba hpe garai n chye lu shi ai re hpe chye lu ai.

KIA Masat (5) Dap Ba makawp maga ginra, Masat (19) Dap Dung ginra, Num Lang mare hte Daw Hpum Yang mare lapran Myen Hpyen Dap Hk.M.Y (438) hte Hk.L.Y (142) pawnghpawm hpyen hpung ni kaw nna kahti galai shim lam shamu shamawt hkawm nga ai majaw lahkawng maga na hpyen hpung ni sadi maja hkat nga ai hpe chye lu ai.

KIA Masat (9) Dap Ba makawp maga ginra, KIA Masat (44) Dap Dung a  Je Bu hka hku post hte kade ntsan ai metor 700 daram sha tsan ai shara kaw Myen Hpyen Dap Hk.M.Y (11) kata na hpyen hpung ni February (15) ya shani shara jahkrat shamu shamawt du nga ai majaw lahkawng maga na hpyenhpung ni sadi maja hkat nga ai ten re hpe chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *