Hpakant kaw dum nta jahten kau hkrum ai dinghku langai Myitkyina kaw n-gun madun

Dum nta jahten kau hkrum ai hte seng nna Myitkyina, Jinghpaw Mungdaw nhprang rung shawng kaw February 17 ya shani kaw nna kun dinghku langai n-gun madun ai lam galaw ai hpe na chye lu ai.

Hpakant, Lawnghkang, Kate mare kaw nga ai Salang Swe Min Htun a dum nta wang pe 50 jan hpe Tsing Le Yadana Win (စိမ္းလဲ့ရတနာဝင္း) Lungseng company kaw nna tara n shang jahten kau ya ai hte company ga shingbut ru nna company mawdaw lai lam shatai kau ya ai majaw n-gun madun ai re lam Salang Swe Min Htun tsun ai kaw na chye lu ai.

Salang Swe Min Htun gaw lai wa sai 1992 shaning kaw nna Kate Maw mare na dai nta wang kaw nga wa ai re hta Tsing Le Yadana Win (စိမ္းလဲ့ရတနာဝင္း) Lungseng company ni 2017 November shata kaw nna tara n shang dum nta hte nta wang hpe jahten kau nna Company mawdaw lai lam shatai kau ya ai hpe seng ang ai Asuya de shawk shawn ai lam nga ai rai tim hparan ya ai lam n nga ai nga nna Salang Swe Min Htun tsun ai.

N-gun madun ai lam hta madu jan hte kasha mung shanglawm ai rai nna n-gun madun ai lam hpe February 17 ya shani kaw nna February 23 ya shani du hkra Myitkyina, Jinghpaw Mungdaw Asuya n hprang rung shawng kaw galaw na re re hpe mung chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *