Lung Tsut hpyen yen dabang hpe shara nnan de bai htawt sit shara jahkrat ya na matu hpyi shawn

Putao, Lung Tsut mare na hpyen yen Mung shawa ni tinang a dum nta buga de bai nhtang wa lu na matu nmai byin shi ai majaw shanu shingbyi shara lamu ga nnan bai lajang ya na matu KBC ginjaw rung de tang shawn da ai lam na chye lu ai.

Hpyen yen Mung mare masha ni law malawng gaw dum nta buga de bai nhtang wa mayu ai raitim mare buga de bai nhtang wa na matu yak hkak ai majaw hpyi shawn ai re lam dabang Lithkam Sara Hpung Hting tsun dan ai.

Tang shawn laika hpe lai wa sai February 13 ya shani Jinghpaw Mung Hkringmang Daju hte Asuya hpang de du hkra hpyi shawn ya na matu KBC Ginjaw Rung de laika bang da sai re hpe chye lu ai.

Ya aten Lung Tsut hpyen yen dabang kaw Chyai Hku ginra hte Nhka Ga mare kahtawng hkan na Mung shawa htinggaw (65) shanu nga ai re hpe chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *