Lhaovo Idol shingjawng lamang galaw

Wai Maw, Lhaovo Htunghking Hte Laili Lalka Magam Dap Ginjaw Rung kaw February 22 ya shani Lhaovo Idol shingjawng lamang hta shanglawm shingjawng na Lhaovo shayi shadang sha ni hpe nsen jep ai lamang galaw ai re hpe chye lu ai.

Shingjawng lamang hta Asak 15 ning lahta na shingni hpe myitlawm let shanglawm shingjawng ai  Lhaovo shayi shadang sha ni marai 30 hpe nsen jep ai lamang galaw la lu sai re. Top Ten shang ai shayi shadang sha ni hpe March praw 2 ya shani Lhaovo mahkawn hte kalang bai shingjawng lamang galaw sa wa na rai nna March 31 ya shana hta Final shingjawng lamang matut galaw sa wa na re hpe chye lu ai.

Shingjawng lamang hta No. (1) kumhpa hpe Kyats Sen 5, No. (2) kumhpa hpe Kyats Sen 4, No. (3) kumhpa hpe Kyats Sen 3 jaw shagrau na re hte Lhaovo Mini Album langai galaw ya na re lam Lhaovo Idol shingjawng lamang amu madu Sara Dao Jao Ze Lum tsun ai.

Lhaovo Idol shingjawng lamang hpe Lhaovo Htunghking Hte Laili Laka Magam Dap, Lhaovo shingni hpung ni kaw nna woi awn nhtawm shingni hta myit lawm ai Lhaovo ramma ni tinang a ga, laika ni hte tinang amyu htunghking shakawn mahkawn ni hpe chye ka, chye hkawn  lu na matu hte Lhaovo yu ngwi shayi shadang ni law law hpe shalat shapan la lu na matu yaw shada let Lhaovo Idol shingjawng lamang galaw ai re hpe mung chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *